Skip to main content

View Diary: IGTNT: Six Fallen Troops - "I'm a soldier Uncle John, that's what I do." (78 comments)

Comment Preferences

 •  Áiméan (13+ / 0-)

  Lyrics in Scots Gaelic:

  O Miorbhail gràis! nach brèagh an ceòl;
  'S e lorg mi 's mi air chall,
  Air seachdran dorch', gun neart, gun treòir,
  'S a dh'fhosgail sùilean dall.

  'S e gràs thug eòlas dhomh air in' theum;
  'S e gràs thug saors' is sìth;
  'S cha cheannaicheadh òr a' chruinne-chè
  Chiad-là bha fios nam chrìdh'.

  Tro iomadh cunnart's trioblaid chruaidh
  Thug E gu sàbhailt mi.
  An gràs a shaor bhon bhàs le buaidh
  Chan fhàg's cha trèig gu sìor.

  San dachaigh bhuan gun uair gun tìm,
  'S deich mìle bliadhn' mar là,
  Cha sguir an ceòl's chan fhàs iad sgìth
  A'seiinn a chaoidh mun ghràs.

  The general who wins the battle makes many calculations in his temple before the battle is fought. The general who loses makes but few calculations beforehand. - Sun Tzu

  by Otteray Scribe on Sat Aug 11, 2012 at 07:00:00 PM PDT

  [ Parent ]

Subscribe or Donate to support Daily Kos.

Click here for the mobile view of the site