Skip to main content

View Diary: Sunday Puzzle on Friday 2013-06-14 (58 comments)

Comment Preferences

 •  YES! Congrats (3+ / 0-)
  Recommended by:
  pucklady, Villanova Rhodes, Nova Land

  I screwed up in my vertical.


  xxxxxx B xxxxxxx O xxxxxxxx
  sexpot I espoxit L exploits
  potode R torpedo M promoted
  xxxxxx T xxxxxxx O xxxxxxxx
  xxxxxx H xxxxxxx V xxxxxxxx
  signer C cringes E generics
  xxxxxx O xxxxxxx M xxxxxxxx
  peters N serpent E pretense
  xxxxxx T xxxxxxx N xxxxxxxx
  xxxxxx R xxxxxxx T xxxxxxxx

Subscribe or Donate to support Daily Kos.

Click here for the mobile view of the site