Skip to main content

View Diary: Norwegian woman claims she was raped--and herself may end up in jail (13 comments)

Comment Preferences

 •  Oh, and one more thing (6+ / 0-)

  The attorney general of Dubai has called her for a meeting tomorrow (Monday) local time. There is some optimism that a solution may be found.
  Norwegian source:
  Marte Dalelv møter statsadvokaten i Dubai

  Utenriksdepartementet sier at Norges dialog med Emiratene er god, og at de norske synspunktene blir hørt.

  - Vi har hatt dialog med Emiratene gjennom hele helgen. Vi har nå tro på å finne en løsning som er bra for Marte, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund til NTB.
  My translation:
  The foreign ministry [Norway] says that Norway's dialogue with the Emirates is good and that Norwegian views are being heard.
  - We have had dialogue with the Emirates throughout the weekend. We now have faith in finding a solution which is good for Marte, says head of communication Ragnhild Imerslund to NTB [A Norwegian Press Bureau].

  Paranoia strikes deep. Into your life it will creep. It starts when you're always afraid. You step out of line, the man come and take you away. - S. Stills

  by ask on Sun Jul 21, 2013 at 04:06:15 PM PDT

  •  Further, (5+ / 0-)

   from the same link:

   Seniorforsker Anne Katrin Bang ved Chr. Michelsens Institutt tror medieomtalen er en fordel for Dalelv, skriver Dagbladet.

   - De bruker enorme ressurser på å få selskaper til å etablere seg i Dubai og få turister til å feriere der. Jeg tror det er svært sannsynlig at diplomatiet vil virke i denne saken. Med diplomatiske samtaler kan ankesaken komme raskt opp for retten, og der er de ikke tjent med en kopi av den første dommen, sier hun til avisen.

   My translation:
   Senior researcher Anne Katrin Bang at the Christian Michelsen Institute [in Bergen] believes that the media attention is an advantage for Dalelv, reports Dagbladet [major tabloid].
   - They use enormous resources to make companies establish themselves in Dubai and to make tourists vacation there. I believe it is highly likely that diplomacy will work in this case. Through diplomatic talks the appeal may soon be before the court, and they are not well served with a copy of the original verdict/sentence there she says to the paper.

   Paranoia strikes deep. Into your life it will creep. It starts when you're always afraid. You step out of line, the man come and take you away. - S. Stills

   by ask on Sun Jul 21, 2013 at 04:16:29 PM PDT

   [ Parent ]

Subscribe or Donate to support Daily Kos.

Click here for the mobile view of the site