Skip to main content

View Diary: For the culture warrior (231 comments)

Comment Preferences

  •  Javla amerikanare fascister (none)
    Dem ar radd om sverige darfor att det ar ett land var alla har halsforsakring, ratt till en bra utbildning, och det finns tolerans, inte fattighet.  Nar folket har inte att oroar sig om sina egna problem, da borja folket att tycker mer om dem problemen som paverka alla manniskor pa varlden, och det ar det som skrammer dem.  Dra at helvete, javla idioter.  

Subscribe or Donate to support Daily Kos.

Click here for the mobile view of the site